ยินดีต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567  รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมผู้บริหารและบุคลากร จากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 8 คน เพื่อเป็นการสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรในด้าน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IoT) เพื่อการบริหารและบริการของห้องสมุด การใช้งานระบบ Walai AutoLib และการบริหารจัดการห้องสมุดแบบกระจายศูนย์ (Decentralization) พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการของสำนักหอสมุด รวมถึงด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดยุคใหม่ ที่สำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย รองรับการ transform ห้องสมุดไปเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทุกคน หรือ “Learning center for all” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต