ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและอดีตผู้บริหาร สำนักหอสมุดที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้บริหารและอดีตผู้บริหาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงาน 60ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
บุคลากรสำนักหอสมุด ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและอดีตผู้บริหาร สำนักหอสมุดที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลสำหรับบุคคลภายในมหาวิทยาลัย ด้านบริหาร
1. รองศาสตราจารย์ แม่ชี ศรีททอง สีหาพงศ์
2. นายอภัย ประกอบผล
3. รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า
4. นางสุดใจ ธนไพศาล
5. ศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ
6. รองศาสตราจารย์สุพัชญ์ สีนะวัฒน์
รางวัลสำหรับบุคคลภายในมหาวิทยาลัย ด้านบุคลากรที่เป็นแบบอย่าง
1. นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต์
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง