Digital Learning Launchpad

Khon Kaen University Library

Copyright

 นิยามของลิขสิทธิ์

” ลิขสิทธิ์ ” คือ ผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์จะมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานลิขสิทธิ์ของตนโดยกฏหมายให้ความคุ้มครอง

 ประเภทของลิขสิทธิ์

งานอะไรบ้างที่มีลิขสิทธิ์ ?

 ประโยชน์ของลิขสิทธิ์

สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างจากลิขสิทธิ์ ?