Khon Kaen University Library

Khon Kaen University Library

Copyright

 การคุ้มครองสิทธิ์และอายุการคุ้มครอง

  • สิขสิทธิ์เป็นผลงานที่เกิดจากความรู้ สติปัญญาและความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน จึงทำให้มีกฎหมายลิขสิทธิ์เกิดขึ้นมาเพื่อการคุ้มครองสิทธิ์.

 

 กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ที่เพิ่มขึ้น

  • สิ่งสำคัญของกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่.
  • ผลจากการกระทำผิด.

 

 โทษของการละเมิดลิขสิทธิ์

  • การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง.
  • การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม.