สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ living classroom เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษ ที่ 21 สำหรับเยาวชน ผ่านกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของสำนัก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ 2567” ซึ่งสำนักหอสมุดได้ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ร่วมกับเยาวชนจิตอาสา จำนวนกว่า 80 คน ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนมัธยม จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น เช่น รร.ขอนแก่นวิทยายน รร.สาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น รร.เทศบาลวัดกลาง ตลอดจน นักศึกษาทุกระดับ จากหลากหลายคณะวิชา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการศึกษาอื่นๆ
กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สำคัญ 1) กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโลกเสมือน 2) กิจกรรมวาดภาพระบายสี 3) กิจกรรมเล่านิทาน 4) กิจกรรมการแสดงดนตรี 5) กิจกรรมการเต้น Cover Dance และ 6) กิจกรรมการเล่นบอร์ดเกมส์ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ อาทิ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาสามเหลี่ยม โรงเรียนศรีสังวาลย์ และโรงเรียนโสตศึกษา ตลอดจนเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก
   รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ”สำนักหอสมุด ในฐานะศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทุกคน (Learning center for All) มุ่งเน้นที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จึงจะจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 การจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติดังกล่าว ผู้เรียนรู้ (learner) ทุกคนที่อาสามาร่วมจัดกิจกรรมกับสำนักหอสมุด จะได้ร่วมแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะเพื่อส่งมอบความสุขและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับน้องๆ ในวันเด็กแห่งชาติ ตลอดจนได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 อาทิ ทักษะในการทำงานเป็นทีม ทักษะในการสื่อสาร ทักษะด้าน ICT ตลอดจนทักษะความเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นทักษะที่มีประโยชน์และมีความสำคัญต่อการทำงานในยุคปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย