ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบคณะผู้บริหาร เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 11.15 น. รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 5 ท่าน เข้าพบคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2567 โดยมี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีณะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาสัมพันธ์โครงการ lifelong learning ของสำนักหอสมุด พร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันต่อไป