สำนักหอสมุด เข้าร่วมขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุในงานสีฐานเฟสติวัล 2566 “บุญสมมา บูชานาค” (Sithan KKU Festival 2023)

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมขบวนแห่พระบรมสารรีกธาตุ นำโดย ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมดุ เข้าร่วมขบวนจำนวน 9 คน โดยการแต่งกายโทนสีขาวถือขันหมากเบ็งเล็ก เข้าร่วมขบวนในงานสีฐานเฟสติวัล 2566 “บุญสมมาบูชานาค” (Sithan KKU Festival 2023) ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น