สำนักหอสมุด มข. เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน Metaverse Exhibition เรื่อง “ พญานาค : Naga Virtual Exhibition”

เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ประจำปี 2566 ในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 สำนักหอสมุดได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โดยจัดทำ Metaverse Exhibition เรื่อง “ พญานาค : Naga Vitual Exhibition ” เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของพญานาค ความเชื่อและพลังศรัทธาแห่งลุ่มน้ำโขง ให้นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไปได้เรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ใหม่ในการเข้าถึงประวัติศาสตร์ศิลปและวัฒนธรรม โดยจัดแสดงภาพถ่ายประวัติความเป็นมา และบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ Oarfish, Naga in Art, พญานาคในศาสนาพุทธ, บั้งไฟพญานาค, ตามรอยพญานาค
รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มข. กล่าวว่า นิทรรศการเสมือนจริงดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของสำนักหอสมุด มข. ที่มุ่งมั่นพัฒนาไปเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทุกคน หรือ “Learning Center for ALL” ผ่านการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ ตามแนวคิด GLAM : (Galleries, Libraries and Learning Centers, Archives and Museums) ซึ่งตอบสนองการพัฒนาของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล เข้าชมนิทรรศการได้ที่ https://kku.world/naga หรือดาวน์โหลดแอป Spatial เพื่อชมผ่าน Smart Phone