สำนักหอสมุดยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่  3 พฤศิกายน 2566  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ จากโรงเรียนผดุงนารี จ.มหารสารคาม จำนวน 43 คน พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด พร้อมได้ทดลองใช้ VR Headset ที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience ที่สำนักหอสมุดได้นำอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลายมาให้บริการ  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในห้องสมุด และเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักเรียนจากแหล่งเรียนเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้นักเรียนได้ทดลองใช้ VR Headset ที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience ที่สำนักหอสมุดได้นำอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลายมาให้บริการ เพื่อก้าวไปเป็น learning center for all ตลอดจนการจัดพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับบริบทของสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่