ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 508/2564) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยืมพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น