สำนักหอสมุดเปิดให้บริการ GMS Wisdom Hub : ศูนย์กลางภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขง

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิด GMS Wisdom Hub หรือศูนย์กลางภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
ศูนย์กลางภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขง หรือ GMS Wisdom Hub เป็นบริการสารสนเทศคอลเล็คชั่นพิเศษ ให้บริการสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลของประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หรือ Greater Mekong Subregion (GMS) รวม 6 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) ซึ่งความร่วมมือของประเทศในกลุ่ม GMS นี้ ในปัจจุบัน มี 9 สาขา ได้แก่ การคมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม พลังงาน การค้า การลงทุน เกษตร สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สารสนเทศที่ให้บริการใน GMS Wisdom Hub นี้ ได้แก่ หนังสือเกี่ยวกับ GMS ทั้งในรูปแบบฉบับพิมพ์ และ E-book หนังสือจากศูนย์ข้อมูลลาว หนังสือด้านวิชาการที่แต่งและตีพิมพ์โดยนักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนฐานข้อมูลดิจิทัล ที่รวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์ และ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไว้เพื่อความสะดวกในการสืบค้น และ ยังมีการนำเสนอข้อมูลผลงานวิจัยในรูปแบบ long term exhibition เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน และ ผู้สนใจทั่วไป

นอกจากการให้บริการสารสนเทศแล้ว GMS Wisdom Hub ยังมีบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าสารสนเทศ เกี่ยวกับ GMS ให้กับผู้สนใจทุกท่าน

GMS Wisdom Hub ให้บริการ ณ อาคาร 2 ห้อง 2302 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น