กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเยี่ยมชมสำนักหอสมุด และให้กำลังใจวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม งาน Thailand Health AI Conference & Datathon 2023

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเยี่ยมชมการให้บริการของสำนักหอสมุด และให้กำลังใจวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม งานประชุมเชิงปฏิบัติการ Thailand Health AI Conference & Datathon 2023 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง 1301 และ 1302 ชั้น 3 สำนักหอสมุด โดยมี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และทีมบริหารสำนักฯ ร่วมต้อนรับพร้อมนำชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด ทั้งนี้ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี และ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ได้แสดงความชื่นชมนวัตกรรมบริการ ต่างๆ ของสำนักหอสมุด ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) ซึ่งจะนำพาสังคมไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (learning society) ต่อไป