สำนักหอสมุดส่งตัวบุคลากรเข้าปฏิบัติงานห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์

เพื่อการพัฒนาบริการห้องสมุดที่ไม่หยุดยั้ง สำนักหอสมุด ได้ประสานผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนำส่งผู้ประสานงานห้องสมุดคนใหม่รายงานตัวต่อผู้บริหารคณะฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารสำนักหอสมุด นำโดย นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางยุวดี เพชระ บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ เข้าพบ ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแนะนำตัว และรับมอบแนวทางการพัฒนาการให้บริการห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์