สำนักหอสมุดส่งตัวบุคลากรเข้าปฏิบัติงานห้องสมุดคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เพื่อการพัฒนาบริการห้องสมุดที่ไม่หยุดยั้ง สำนักหอสมุด ได้ประสานผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนำส่งผู้ประสานงานห้องสมุดคนใหม่รายงานตัวต่อผู้บริหารคณะฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ผู้บริหารสำนักหอสมุด นำโดย นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสมถวิล สว่างวงศ์ พนักงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าพบ รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแนะนำตัว และรับมอบแนวทางการพัฒนาการให้บริการห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์