บุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 “สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ” ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบุคลากรสำนักหอสมุดผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 เข้าร่วมงานจำนวน 6 ท่าน ดังนี้ นางจิดาภา กิจจารักษ์ พนักงานห้องสมุดชำนาญงาน นางนีรบล ไชยปัญหา พนักงานห้องสมุดชำนาญงาน นางพิมญาดา วงศ์แสนแก้ว พนักงานห้องสมุดชำนาญงาน นางไพเราะ สีทอนสุด พนักงานห้องสมุดชำนาญงาน นางรัดดา อุ่นจันที พนักงานห้องสมุดชำนาญงาน และนายสงวน ศรีโยวงศ์ พนักงานห้องสมุดชำนาญงาน พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ มี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวขอบคุณ ชื่นชม และมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ

ขอบคุณภาพจากกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น