สำนักหอสมุดส่งตัวบุคลากรเข้าปฏิบัติงานห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์

เพื่อการพัฒนาบริการห้องสมุดที่ไม่หยุดยั้ง สำนักหอสมุด ได้ประสานผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนำส่งผู้ประสานงานห้องสมุดคนใหม่รายงานตัวต่อผู้บริหารคณะฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. ผู้บริหารสำนักหอสมุด นำโดย นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางชนิสรา สุริยะ พนักงานห้องสมุด ชำนาญงานพิเศษ ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ เข้าพบ รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแนะนำตัว และรับมอบแนวทางการพัฒนาการให้บริการห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์