สำนักหอสมุดส่งตัวบุคลากรเข้าปฏิบัติงานห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์

เพื่อการพัฒนาบริการห้องสมุดที่ไม่หยุดยั้ง สำนักหอสมุด ได้ประสานผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนำส่งผู้ประสานงานห้องสมุดคนใหม่รายงานตัวต่อผู้บริหารคณะฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารสำนักหอสมุด นำโดย นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางละออ ข้อยุ่น บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าพบ ดร.ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแนะนำตัว และรับมอบแนวทางการพัฒนาการให้บริการห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์