สำนักหอสมุด คว้ารางวัล POPULAR VOTE จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานการผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 09.00-12.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานการผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล ณ สำนักหอสมุด ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน สื่อนวัตกรรมการเรียนเรียนดิจิทัล และการใช้ระบบ หรือเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นเวทีการนำเสนอผลงานผ่านนิทรรศการ โดยสำนักหอสมุดส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่

  1. การพัฒนาระบบบันทึกผู้มาเยี่ยมชม (Visitors) ของสำนักหอสมุด ผ่าน Metaverse Exhibition ผลงานโดย นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์ หน่วยประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ สำนักหอสมุด และนายเนติพล พาละเอ็น นางสาวจารุวรรณ นันทรักษา นักศึกษา iSchool KKU
  2. ระบบแจ้งสถานะการดำเนินการของคำร้องขอยืมระหว่างห้องสมุด (ILL) ผลงานโดยนางละออ ข้อยุ่น นางยุพา ดวงพิมพ์ นางสาวณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ และนายดนย์บวรภัทร มีกุญชร
  3. Mini Production House Collaborate: Reservation Platform for Creative Meetings ผลงานโดย นางณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ และนางยุพา ดวงพิมพ์ งานบริการ สำนักหอสมุด และ นางสาวศิรินภารณ์ โพธิ์แสง คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  4. KKUL 360: เกมส์ล่าขุมทรัพย์ชิงรางวัลด้วย Line Reward Card ในรูปแบบ VR ผลงานโดย ธีรยุทธ บาลชน, รัชชานนท์ พลเทียร , นิติยา ศรีวรเดชไพศาล, ปิติพงศ์ พิมพา, อัคริมา สุ่มมาตย์

ผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการปรากฏว่า ผลงานของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล POPULAR VOTE ได้แก่ KKUL 360: เกมส์ล่าขุมทรัพย์ชิงรางวัลด้วย Line Reward Card ในรูปแบบ VR ผลงานโดย ธีรยุทธ บาลชน*, รัชชานนท์ พลเทียร , นิติยา ศรีวรเดชไพศาล, ปิติพงศ์ พิมพา, อัคริมา สุ่มมาตย์

ข่าว: นิติยา ศรีวรเดชไพศาล

ภาพ: วรัญญู ดอนเหนือ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน หัวหน้าภารกิจวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองบริหารงานคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น