สำนักหอสมุดเข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร โครงการ KKU HEALTHY LIFE 4

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 น. – 15.30 น. สำนักหอสมุด เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร โครงการ KKU HEALTHY LIFE 4 โดยมี รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร พร้อมด้วย นางละออ ข้อยุ่น ประธานคณะกรรมการ Best Place to Work และตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุด เข้าร่วมกิจกรรมพิธีปิด โครงการส่งเสริมสุขภาพที่หลากหลายของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมโครงการ KKU HEALTHY LIFE 4 โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และอดีตบุคลากรของสำนักหอสมุด สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2566 ผลการเข้าโครงการปรากฏว่า สำนักหอสมุดได้รับรางวัล เป็นส่วนงานที่มีพัฒนาการการเข้าร่วมกิจกรรมของส่วนงาน อันดับ 3 มีร้อยละความก้าวหน้าของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ6.25