สำนักหอสมุดให้บริการอ่านหนังสือมีชีวิต (Human book) เรื่อง Happy R2R โดย ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง ผู้อ่านได้ความรู้เกี่ยวกับการทำคู่มือ การวิเคราะห์งาน การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแชร์ประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่พื้นฐานจนเชิงลึก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการต่อยอดการพัฒนางานและนวัฒนกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

ผู้สนใจยืมหนังสือมีชีวิตสามารถเรียนรู้แบบออนไซต์ และออนไลน์ได้ (เรียนรู้แบบเดี่ยว หรือเป็นกลุ่มก็ได้ได้) กรอกแบบฟอร์มใช้บริการได้ที่ https://library.kku.ac.th/human-bookkkul/ สำนักหอสมุดมีหนังสือมีชีวิตมากมายและหลากหลายเล่ม สามารถเลือกอ่านได้ตามความสนใจ