สำนักหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าโครงการพัฒนาพื้นที่สวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7 เฉลิมฉลอง 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการหัองสมุดสีเขียว นำโดยนางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุด เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าโครงการพัฒนาพื้นที่สวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7 เฉลิมฉลอง 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2567 โดยได้ร่วมปลูกกล้าไม้ที่กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมไว้