สำนักหอสมุดสนับสนุนสถานที่สำหรับการจัดอบรมวิทยากรด้านสมาธิ เพื่อดูแลการทำสมาธิให้กับเด็กนักเรียนทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การสนับสนุนสถานที่ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักหอสมุด สำหรับการอบรมวิทยากรหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาการสอน รุ่นที่ 8 (ออนไลน์) ให้กับจิตอาสาซึ่งเป็น อาจาริยสาที่สมัครเข้าร่วมอบรมจำนวน 322 คน จากทั่วประเทศ ผ่านแอปพลิเคชันซูม ตามความร่วมมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์วิชาการ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับสถาบันพลังจิตตานุภาพโดยคณะอนุกรรมการสมาธิเพื่อพัฒนาการสอนฯ และร่วมกับจิตอาสาซึ่งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคคลหลากหลายอาชีพจากสาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพในจังหวัดขอนแก่นและกรุงเทพฯ ทั้งนี้ ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพและทรัพยากรสารสนเทศให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกด้านพื้นที่ และร่วมดำเนินการเป็นคณะกรรมการในการจัดอบรม

    การอบรมครั้งนี้ดำเนินพิธีเปิดโดย ดร.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รองเลขาธิการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจาริยสาให้มีความรู้ในเนื้อหาด้านสมาธิตามแนวทางของสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร สำหรับการนำไปจัดอบรมหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาการสอนให้กับคุณครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 9 หัวข้อ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณครูเข้าใจและเห็นความสำคัญของการทำสมาธิ รวมทั้งสามารถดูแลการทำสมาธิของเด็กนักเรียนในการปฏิบัติสมาธิแบบง่ายที่เรียกว่าวิทิสาสมาธิทุกวันที่โรงเรียน ช่วยในการพัฒนาด้านจิตใจและยกระดับการเรียนให้กับเยาวชนของชาติ