สำนักหอสมุดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Customer Engagement & Social Contribution”

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมดอกคูน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักหอสมุดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Customer Engagement & Social Contribution” โดยมีพิธีเปิดการสัมมนา และบรรยาย เรื่อง “Lifelong Learning” โดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และฝึกปฏิบัติ “การสื่อสารเพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้า” โดย นายภาสกร เตือประโคน นายเด่นชัย สิมมา และ นายสมโชค เพ็งลี และในช่วงท้ายของการสัมมนามีการระดมสมองและสรุปเพื่อนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ เรื่อง “การสื่อสารเพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้า” ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการและหัวหน้างานทุกงาน
และในวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง ศึกษาดูงานหน่วยงานการบริหารจัดการที่ดีด้าน Social Contribution ณ บริษัทอาร์ไอแอล 1996 จำกัด จังหวัดระยอง (ในเครือ SCGC) นำโดย ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้พัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการคิด และวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในด้าน Customer Engagement & Social Contribution เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อม โดยนำหลักการ และวิธีคิดที่ได้เรียนรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น จากการศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนในระดับ World Class เกิดการ บูรณาการ การเรียนรู้ร่วมกัน และนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน