สำนักหอสมุด มข.ร่วมกับจิตอาสาส่งมอบโอกาสในการเรียนรู้สู่ผู้พิการทางสายตา ผ่านการผลิตหนังสือเสียง

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะ Learning center for All ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของห้องสมุดในการกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆ จึงได้จัดกิจกรรม “KKUL Reading for the blind by จิตอาสา”  เพื่อผลิตหนังสือเสียง (Audiobook) สำหรับ สนับสนุนการเรียนรู้และขยายโอกาสในการเข้าถึงหนังสือที่น่าสนใจสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น … Read more