สำนักหอสมุด มข. สืบสานวัฒนธรรมไทย ผ่านกิจกรรมวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีสงกรานต์สรงน้ำพระ ประจำปี 2566 โดยมี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดเป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวอดีตผู้บริหารสำนักหอสมุด ตัวแทนชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น … Read more