CrossRef

CrossRef เป็นฐานข้อมูลที่สามารถค้นด้วย เลข DOI

TDC

TDC เครื่องมือช่วยสืบค้นฐานข้อมูลเอกสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ

WEB OPAC

OPAC เครื่องมือในการช่วยสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดโดยแสดงรายละเอียดการจัดเก็บของสารสนเทศนั้น