OPAC เครื่องมือในการช่วยสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดโดยแสดงรายละเอียดการจัดเก็บของสารสนเทศนั้น