บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย: Group study room service และ ห้อง Mini Production House

เกี่ยวกับบริการ:  ภายในอาคารสำนักหอสมุด มีบริการห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องศึกษาค้นคว้าวิจัย  เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ใช้พื้นที่ในการศึกษา ค้นคว้า และสนทนาทางวิชาการอย่างเป็นอิสระ โดยแบ่งออกเป็น  สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น   วิธีการขอใช้บริการ:   เงื่อนไขในการใช้บริการ  การติดต่อ: โทร: … Read more

KKUL Device

 สำนักหอสมุดได้จัดหาอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ในการเรียนรู้และส่งเสริมการเข้าถึงแหล่สารสนเทศประเภทต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งอุปกรณ์ออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้