บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย (Group Study Room)

phlib-study-room

ระเบียบการใช้ห้องห้องประชุมกลุ่มย่อย1) วันเวลาให้บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.20 น.2) จำนวนผู้เข้าใช้: ห้อง A หรือ ห้อง B = 3-6 คน; ห้อง C =7-10 คน3) จองห้องผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในกรณีที่มีห้องว่าง4) … Read more

ทดสอบเขียนข่าวหรือบทความบริการ-phlib

บริการนำส่งเอกสาร (Campus Delivery Services) หรือ CDS เป็นบริการที่สามารถยืม–คืนหนังสือได้ทุกห้องสมุดตามที่สะดวก สามารถรอรับเอกสารที่ห้องสมุดคณะ/สถาบัน/สำนัก ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ท่านสะดวกมากที่สุด ท่านสามารถยืม-คืนหนังสือได้ทุกห้องสมุดตามที่ท่านสะดวก   หรือยืมต่อของสมาชิก โดยที่สมาชิกไม่ต้องไปยืม – คืนด้วยตนเอง  วิธีการขอส่งคำขอ1. การส่งคำขอหากส่งก่อน 11.00 น. ในวันจันทร์-ศุกร์  จะได้รับเอกสารภายในวันที่ขอ … Read more