ทดสอบเขียนข่าวหรือบทความบริการ-phlib

บริการนำส่งเอกสาร (Campus Delivery Services) หรือ CDS เป็นบริการที่สามารถยืม–คืนหนังสือได้ทุกห้องสมุดตามที่สะดวก สามารถรอรับเอกสารที่ห้องสมุดคณะ/สถาบัน/สำนัก ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ท่านสะดวกมากที่สุด ท่านสามารถยืม-คืนหนังสือได้ทุกห้องสมุดตามที่ท่านสะดวก   หรือยืมต่อของสมาชิก โดยที่สมาชิกไม่ต้องไปยืม – คืนด้วยตนเอง  วิธีการขอส่งคำขอ1. การส่งคำขอหากส่งก่อน 11.00 น. ในวันจันทร์-ศุกร์  จะได้รับเอกสารภายในวันที่ขอ … Read more