ทดสอบเขียนข่าวหรือบทความบริการ-phlib

บริการนำส่งเอกสาร (Campus Delivery Services) หรือ CDS เป็นบริการที่สามารถยืม–คืนหนังสือได้ทุกห้องสมุดตามที่สะดวก สามารถรอรับเอกสารที่ห้องสมุดคณะ/สถาบัน/สำนัก ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ท่านสะดวกมากที่สุด ท่านสามารถยืม-คืนหนังสือได้ทุกห้องสมุดตามที่ท่านสะดวก   หรือยืมต่อของสมาชิก โดยที่สมาชิกไม่ต้องไปยืม – คืนด้วยตนเอง  วิธีการขอส่งคำขอ1. การส่งคำขอหากส่งก่อน 11.00 น. ในวันจันทร์-ศุกร์  จะได้รับเอกสารภายในวันที่ขอ ยกเว้นหาไม่พบ หรือมีผู้อื่นยืมไป2. สืบค้นรายการหนังสือที่ต้องการยืมผ่าน one search ที่ วิธีส่งคำขอเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการ library.kku.ac.th คลิก แบบฟอร์มขอใช้บริการ Campus Delivery Service (CDS)  จากนั้นกรอกรายการสารสนเทศที่ต้องการขอยืมแล้วส่งคำขอ พร้อมระบุห้องสมุดคณะที่ต้องการไปรับ ก่อนยืนยันการส่งคำขอควรตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเองทุกครั้ง ใส่ข้อความเนื้อหาเกี่ยวกับคลิป…… วิธีการส่งคืนการส่งคืนได้ที่ เคาน์เตอมห้องสมุดคณะที่ท่านสังกัดหรือใกล้เคียง กรณีรับ-ส่ง ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มีบริการที่จุด One-stop service นอกจากนี้ยังสามารถยืม-คืนหนังสือของห้องสมุดวิทยาเขตหนองคายได้ด้วยเช่นกัน การใส่ไฟล์ pdf ตัวอย่างการฝัง google data studio เป็นการฝัง code script … Read more