บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย (Group Study Room)

ระเบียบการใช้ห้องห้องประชุมกลุ่มย่อย1) วันเวลาให้บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.20 น.2) จำนวนผู้เข้าใช้: ห้อง A หรือ ห้อง B = 3-6 คน; ห้อง C =7-10 คน3) จองห้องผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในกรณีที่มีห้องว่าง4) นำบัตรนักศึกษาของผู้จอง/ขอใช้ห้องฯ มาติดต่อที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดคณะฯ เพื่อเข้าห้องตามวันที่และเวลาที่จองไว้5) ใน 1 วัน อนุญาตให้ได้ 3 ชั่วโมงต่อครั้ง และใช้ติดต่อกันไม่เกิน 2 ครั้ง6) ขอสงวนสิทธิ์การใช้บริการ หลังจากผ่านไปแล้ว 10 นาทีของเวลาจอง หากผู้จองไม่มาติดต่อตามวันและเวลาที่จองไว้7) ของดบริการห้อง 10 นาที ก่อนห้องสมุดปิดในคาบเวลาสุดท้าย *** การเข้าใช้ห้องประชุมย่อยจริงจะต้องมา 3 คนขึ้นไป *** การจอง/ขอใช้ห้องประชุมย่อย– กรอกแบบฟอร์มจอง/ขอใช้ Loading… ตารางการใช้ห้องประชุมย่อย