“สำนักหอสมุด มข ติดอาวุธทางปัญญาแก่บัณฑิตแพทย์ ผ่านการเป็น Lifelong learners”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Lifelong learning in metaverse era” ในงานพิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์ … Read more

สำนักหอสมุดยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรหม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ  พร้อมทีมบุคลากร ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับพร้อมนำชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด ให้แก่คณะครูและนักเรียนชุมนุมบรรณารักษ์น้อย จากโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัดขอนแก่น จำนวน 37คน ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้จัดขึ้นตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมของห้องสมุด และเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักเรียนจากแหล่งเรียนเรียนรู้ชั้นเลิศ … Read more

สำนักหอสมุด จัดอบรม Cybersecurity for workers : ความตระหนักรู้ด้าน Cybersecurity และแนวทางป้องกัน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักหอสมุด จัดอบรม Cybersecurity for workers : ความตระหนักรู้ด้าน Cybersecurity และแนวทางป้องกัน ในรูปแบบ Hybrid … Read more

สำนักหอสมุดร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ : การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร”

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ : การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร” โดยมีนางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์ บรรณารักษ์ชำนาญการ หัวหน้าหน่วยลูกค้าสัมพันธ์ … Read more

สำนักหอสมุด ร่วมมือกับชุมชน เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้สารสนเทศดิจิทัล (digital literacy) ของประชาชน ผ่านการเรียนรู้ด้วย metaverse experience

ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับชุมชน ในกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ โดยการเข้าร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำนักหอสมุด มข. ได้นำ VR Headset ออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ ได้แก่ บ้านท่าพระเนาวน์1 … Read more

สำนักหอสมุด ร่วมกับบริษัทแอปเปิ้ล ประเทศไทย จำกัด บริษัท คอมเซเว่น จำกัด และร้าน U-Store by Comseven สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน Apple Road Show เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้าน 21ST Century Skill

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30–17.00 น. สาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ Apple เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน และการเรียนรูปแบบใหม่ให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถสร้างสรรค์และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โถง ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 … Read more

สำนักหอสมุด จัดอบรม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับการบริการและบริหารจัดการข้อมูลห้องสมุด

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับการบริการ และบริหารจัดการข้อมูลห้องสมุด มี ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนา … Read more