ยินดีต้อนรับคณาจารย์ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม 2566 ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศของสำนักหอสมุด  ให้แก่คณาจารย์ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 7 คน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีหทัย เวลล์ส หัวหน้าภาควิชาสารสนเทศศึกษา ได้เยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการของสำนักหอสมุด และร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางการประสานความร่วมมือเพื่อสร้างประสบการณ์ทำงานและเป็นสถานที่ประกอบการให้นักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาในอนาคต