ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม 2566 สำนักหอสมุดขอต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ และนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ทุกชั้นปี   จำนวน 29  คน โดยเข้ารับฟังการบรรยายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการของสำนักหอสมุด โดยนักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้และทดลองใช้งาน VR Headset อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience ที่สำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคต