สำนักหอสมุดร่วมหารือโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น พัฒนาบริการสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 คณะกรรมการพัฒนาบริการและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร. ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการฯเข้าหารือกับ นายโกมล มาลัยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น ในการผลิตสื่อสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับผู้พิการในชุมชนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น เพื่อการพัฒนาชุมชนผู้พิการทางสายตาอย่างยั่งยื่น ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้