สำนักหอสมุดประสานพลังร่วมกับสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการถ่ายทอดความรู้ด้านมะเร็งท่อนำ้ดี สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมกับผู้บริหารสำนักหอสมุด ร่วมต้อนรับ รศ.ดร.นิษณา นามวาท  ผศ.ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน อ.ดร.ปรเมษฐ์ กลั่นฤทธิ์ ผู้บริหารจากสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และผลงานวิจัยด้านมะเร็งท่อนำ้ดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่ชุมชนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อไป

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มข. กล่าวว่า สำนักหอสมุดในฐานะ Learning center for All ได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาพื้นที่ของสำนักหอสมุดให้มีความหลากหลาย เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต(Lifelong learning) และยังมีนโยบายจะใช้พื้นที่ของห้องสมุดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ  สำนักหอสมุดจึงได้พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนสถาบันวิจัย ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค้นคว้า พัฒนาขึ้น เพื่อส่งมอบความรู้และภูมิปัญญาดังกล่าวสู่ชุมชน ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มุ่งเน้นการ อุทิศเพื่อสังคม

โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นี้ สำนักหอสมุดร่วมกับสถาบันมะเร็งท่อน้ำดี มข. ทำการจัดนิทรรศการระยะยาว (Long term exhibition) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเกี่ยวกับมะเร็งท่อน้ำดี โดยนิทรรศการดังกล่าวเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าชมได้ ณ ส่วนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่มีชื่อว่า “ศูนย์กลางภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขง” หรือ GMS Wisdom Hub ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 3 อาคาร 2 ของ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น