ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ เข้าพบคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดี และคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 6 ท่าน เข้าพบ รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2566 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น