สำนักหอสมุดลงพื้นที่จัดบริการทรัพยากรสารสนเทศให้แก่ Science Museum KKU

สำนักหอสมุดลงพื้นที่จัดบริการทรัพยากรสารสนเทศให้แก่ Science Museum KKU
วันที่ 10 มกราคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนบุคลากรลงพื้นที่จัดบริการทรัพยากรสารสสเทศให้แก่ ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต Science Museum KKU
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งมอบหนังสือยืมจำนวน 251 เล่ม และหนังสือบริจาคจำนวน 49 เล่ม ให้แก่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Science Museum)นั้น
เพื่อให้บริการทรัพยากรอย่างมีระบบตามหลักวิชาชีพบรรณารักษ์ สำนักหอสมุด จึงได้สนับสนุนบุคลากรลงพื้นที่จัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยใช้หลักการจัดหมวดหมู่แบบร้านขายหนังสือ เช่น หมวดบุคคลสำคัญ หมวดร่างกายของเรา หมวดโลกวิทยาศาสตร์ หมวดคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ หมวดถ่ายภาพ หมวดพืชและสัตว์ เป็นต้น


นอกจากนั้นยังได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่บุคลากรของ Science Museum ที่รับผิดชอบดูแลการให้บริการห้องสมุดแห่งนี้ กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่สังคมเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เปิดโอกาสให้สำนักหอสมุดได้บริการแก่ชุมชม ตามนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชน ให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงสารสนเทศและใช้ประโยชน์จากห้องสมุดอย่างสูงสุด