สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม KM เรื่อง : Design Thinking สู่การปฏิบัติ เพื่อสรรสร้างนวัตกรรมในงานห้องสมุด

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม KM เรื่อง : Design Thinking สู่การปฏิบัติ เพื่อสรรสร้างนวัตกรรมในงานห้องสมุด
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. สำนักหอสมุด โดยคณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรม KM เรื่อง : Design Thinking สู่การปฏิบัติ เพื่อสรรสร้างนวัตกรรมในงานห้องสมุด มี ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนา คุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีพร้อมให้นโยบายการนำเครื่อง Design Thinking มาใช้ในการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด โดยมีวิทยากรถ่ายทอดความรู้ประกอบด้วย นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ นางยุวดี เพชระ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์ บรรณารักษ์ชำนาญการ และนางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล นักเอกสารสนเทศชำนาญการ จากนั้นได้แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมองเพื่อค้นหาปัญหาที่แท้จริงของกลุ่มงาน เพื่อเข้าสู่กระบวนหาแนวทางแก้ไขจนนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมต่อไป