ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ และการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ

ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ และการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 สำนักหอสมุดขอต้อนรับอาจารย์ แะนักศึกษา หลักสูตรวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ และการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 44 คน โดยเข้ารับฟังการบรรยายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการของสำนักหอสมุด โดยนักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้และทดลองใช้งาน VR Headset อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience ที่สำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคต