ชื่นชมยินดีรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่นชมยินดีรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 ให้แก่บุคลากรจากกลุ่มงานต่างๆของสำนักหอสมุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 14 คน ในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมดอกคูน ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุด โดยมีรายนามดังนี้

ด้านบริการดีเด่น ได้แก่

นายเวหา ศิลปบูรณะ กลุ่มงานบริหารและอำนวยการ

นายปิติพงศ์ พิมพา กลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส. ญาณปภา เรืองเชิงชุม กลุ่มงานจัดการทรัพยากรและสารสนเทศ

นางละอองดาว มาตวังแสง กลุ่มงานบริการ

นางสาวขวัญเรือน ทองเย็น งานแม่บ้าน

ด้านวิชาการ/นวัตกรรมดีเด่น ได้แก่

น.ส. คมศรี คมน์ทิพยรัตน์ กลุ่มงานบริหารและอำนวยการ

นายธีรยุทธ บาลชน กลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส. สุพิน อุดมผล กลุ่มงานจัดการทรัพยากรและสารสนเทศ

น.ส. ยศยาดา สิทธิวงษ์ กลุ่มงานบริการ

ด้านผู้อุทิศตนเพื่อองค์กร ได้แก่

นางพวงผกา จันทร์พานิชย์ กลุ่มงานบริหารและอำนวยการ

นางมุกดา ดวงพิมพ์ กลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส. สุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง กลุ่มงานจัดการทรัพยากรและสารสนเทศ

น.ส. ชุติกาญจน์ บุตรพรม กลุ่มงานบริการ
นางสาวสุกานดา แดนกาไสย กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย

ชมภาพผู้ได้รับรางวัลได้ที่ เพจสำนักหอสมุด