ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และชุมชนสัมพันธ์ สำนักหอสมุด พร้อมตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุด และบุคลากรห้องสมุดภูมิภิรมย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับนำชมการดำเนินงานของรห้องสมุดภูมิภิรมย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้แก่คณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ชั้นปีที่ 2 และอาจารย์ จำนวน 16 คน

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ เพจสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น