หอสมุด มข.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเขียน Prompt สำหรับสร้างรูป” ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน”

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 – 16.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Role Library as AI Support Center for Education and Research (Group 4): Ep.2 ในหัวข้อเรื่อง การเขียน Prompt สำหรับสร้างรูป ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom meeting วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาทักษะด้าน Generative AI ของบุคลากรและขยายโอกาสความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานหรือประปรุงกระบวนการทำงาน ตลอดจนการให้บริการ เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด มี นายธีรยุทธ บาลชน นักเอกสารสนเทศชำนาญการ เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ห้องสมุด ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ส่วนงานห้องสมุด (งานพัฒนาองค์กรดิจิทัลและส่งเสริมการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้กว่า 60 คน

ลิงก์สไลด์ประกอบการบรรยาย: https://kku.world/w9xoi