สำนักหอสมุด มข. ร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้ เรื่อง AI for Human เทคโนโลยีทางด้าน AI เพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้น

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสังคม ในการเป็นวิทยากร เรื่อง AI for Human ในการแชร์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้าน AI เพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้น จัดโดย บริษัท ที.ที.ซอฟเเวร์ โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย และ หน่วยงานพันธมิตร ณ ห้อง The Beegins อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 (จ.ขอนแก่น ) โดยมีหัวข้อในการจัดกิจกรรม อาทิ When AI Change Our Visual World ,AI in Lawyer Perspective , Exploring AI: Practical Applications and Legal Challenges และ AI เริ่มยังไง รศ.ดร.กานดา สายแก้ว แบ่งปันความรู้ด้านการสอนทางด้าน AI สำหรับการศึกษา ข้อแนะนำในการใช้งาน AI กับการศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมส่งเสริม Tech Community ในภูมิภาค และส่งเสริม ecosystem ในพื้นที่ มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 60 คน
ขอขอบคุณภาพจาก: KKU Science Park