Natureindex

Nature Index คือตัวชี้วัดคุณภาพงานวิจัย ซึ่งจัดอันดับหน่วยงานและประเทศด้วยการพิจารณาการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร ตัวชี้วัดคุณภาพงานวิจัย โดยการจัดอันดับประเทศและสถาบันต่างๆ ด้วยการพิจารณาการตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารที่มีผลกระทบสูงและเป็นที่ยอมรับของแต่ละสาขาใน Nature Research ซึ่งแบ่งเป็น วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Sciences), วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Sciences), เคมี (Chemistry), วิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม (Earth & Environmental Sciences) และรวมทุกสาขาวิชา