สำนักหอสมุด มข. ถ่ายทอดความรู้ การนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่บุคลากรทางด้านทันตสาธารณสุข

เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567  รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสังคมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวัน” ในโครงการประชุมวิชาการทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดโดย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่นณ ณ โรงแรมเจริญธานีจังหวัดขอนแก่น โดยมีเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข ทันตบุคลากร และผู้สนใจทั่วไป  จำนวน ๕๓  คน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ใหม่ๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานด้านทันตสาธารณสุขและด้านอื่นๆ ที่จำเป็น และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นในการดำเนินงานด้านทันตสาธารณสุขและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง