สำนักหอสมุด มข. ถ่ายทอดความรู้เรื่อง Generative AI Tools for Research

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 หน่วยสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและนวัตกรรม งานบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยนางสาวยศยาดา สิทธิวงศ์ หัวหน้าหน่วยสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและนวัตกรรม นางสาวณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ นางสาวธิดารัตน์ อภิญญานนท์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนายศิวะนัท ศรีสุนทร บรรณารักษ์ชำนาญการ ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสังคม ในการเป็นวิทยากรโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติการ Generative AI Tools for Research วันที่ 24 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 216 คณะเศรษศศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา และ Online ผ่าน Webex มีให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวน 34 คน