IT Learning Program Season 2 :

การตรวจสอบผลงานทางวิชาการที่เขียนโดยใช้ Generative AI

แบบทดสอบหลังเรียน:
หากคุณได้คะแนน 60% (3/5) ขึ้นไประบบจะส่งเกียรติบัตรไปที่ E-mail ที่ระบุไว้อัตโนมัติ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Generative AI (GenAI)

การตรวจสอบผลงานทางวิชาการ

ที่ใช้ Generative AI

นโยบายการใช้ GenAI

ในสถาบันการศึกษาและวารสารวิจัยต่างๆ

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

รศ.ดร.กานดา สายแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศิวะนัท ศรีสุนทร

บรรณารักษ์ ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ธิดารัตน์ อภิญญานนท์

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น