ยินดีต้อนรับผู้บริหารฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 รศ.พญ.วรัชญา พันธุ์พฤกษ์ ผู้ช่วยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าสวัสดีปีใหม่ไทยและเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมปรึกษาหารือถึงความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และ สำนักหอสมุด มข. โดยมี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ให้ต้อนรับ และแนะนำการให้บริการของสำนักหอสมุด เช่น AI clinic และการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (virtual reality) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบริการที่ สำนักหอสมุด มข.ได้พัฒนาขึ้น เพื่อ transform ห้องสมุดไปเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทุกคน หรือ “Learning center for all” ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้สังคมก้าวไปเป็น สังคมแห่งการเรียนรู้ อย่างยั่งยืน ต่อไป