ยินดีต้อนรับคณาจารย์จากจากภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 รศ.พญ.ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์ ผศ.ดร.อรทัย ตันกำเนิดไทย และ รศ.ดร.ดุสิต จิรกุลสมโชค คณาจารย์จากภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมต้อนรับพร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการของสำนักหอสมุด รวมถึงด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดยุคใหม่ ที่สำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย รองรับการ transform ห้องสมุดไปเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทุกคน หรือ “Learning center for all” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต